KBT

Vad är KBT?

KBT Kognitiv beteendeterapi är en vetenskapligt beprövad metod som kan hjälpa dig att övervinna rädslor, hinder och icke önskvärda invanda beteenden. Tonvikten i behandlingen ligger i "här-och-nu"-situationer och i samspelet mellan individen och omgivningen. Det är vanligt att man använder flera KBT-metoder samtidigt för att uppnå en god behandlingseffekt.
Några exempel på vanliga metoder i KBT behandlingen: Patientutbildning där du kan lära dig samspelet mellan din kropp och själ. Patientutbildning är ett vanligt inslag i inledande behandling något som många patienter uppskattar. Med ökad egen kunskap rätas eventuella missuppfattningar ut kring dina problem där du lättare kan ta till dig den fortsatta behandlingen. Patientutbildning kombineras med flera andra metoder. Exempel på andra metoder i KBT-behandlingen är exponering, där du konfronteras med ett stimulus som utlöser stark oro. Exponering görs systematiskt och i små steg i din takt. Den kan ske både i terapirummet eller i den miljö där problemen är störst, tex i sociala situationer vid social fobi, ofta med goda resultat. Verbala metoder syftar till att förändra tankar, du tränas att bli uppmärksam på de tankar som automatiskt följer av vissa känslor detta underlättar dina möjligheter att identifiera och ifrågasätta dina tankar.

Fungerar KBT?

KBT är en framgångsrik metod för många störningar och livsproblem inom såväl psykiatriska som inom det kroppsliga områden. Inom cancervården och hjärtsjukvården används idag KBT metoden med goda resultat i att hantera den nya uppkomna situationen att hantera det dagliga livet. Forskningsstödet för KBT återspeglas även i rekommendationer från en mängd ansedda organisationer inom hälsovård. Forskningsstödet för KBT återspeglas även i rekommendationer från en mängd ansedda organisationer inom hälsovård. Som exempel kan nämnas Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Svenska Psykiatriska Föreningen.

Hur går det till? - Individuell behandling

Vid vårt första inledande samtal gör vi en noggrann kartläggning av din situation. Detta för att få en bra bild av samspelet mellan din aktuella livssituation och dina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Utifrån vad vi gemensamt kommer fram till efter detta samtal gör vi en preliminär plan för vår fortsatta kontakt där du får en uppskattning av hur många gånger som kan behövas, hur ofta vi ska träffas mm.
Vårt arbete bygger på samarbete där vi fokuserar på att öka din kunskap om dig själv skapa ett bättre, rikare liv utifrån dina förutsättningar. Där du vid terapin slut ska uppleva dig själv som bättre rustad för livets utmaningar.

Varmt välkommen att höra av dig via telefon alternativt mail.

Olika behandlingsområden

  • Social fobi
  • Tvångssyndrom OCD
  • Generell ångest / oro GAD
  • Hälsoångest
  • Sömnsvårigheter
  • Depression
  • Specifik fobi, spindel sprutfobi mm
  • Paniksyndrom och agorafobi
  • Stress, utmattning
  • Riskbruk alkohol